Klubvedtægter for Elektrikerklubben Klub-KL

Klubbens navn er Klub-KL, og den er stiftet den 25. november 1904. Klubbens formål er at fremme medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forbundslove, samt styrke sammenholdet og varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. Klubbens virke må ikke stride mod den til enhver tid gældende overenskomst.

Klubben består af kollegaer, som arbejder på elektrikeroverenskomsten på adresserne, Hvidovre, Slotsholmen, Lufthavnen og Albertslund. Skulle der på adresserne arbejde andre faggrupper, som ønsker medlemskab af klubben, skal disse være medlem af et forbund under FH. Beslutningen om medlemskab tages af klubbestyrelsen.

Skulle der i Kemp & Lauritzen blive oprettet en fællesklub, så er klubbens medlemmer omfattet af denne.

Medlemmerne er forpligtede til at gøre sig bekendt med forbunds- og afdelingslove samt gældende klubvedtægter og efterleve dem kollegialt. Ukendskab til lovene skal i intet tilfælde kunne påberåbes som grundlag for erhvervelse af rettigheder eller fritagelse for pligter over for forbundet, dets afdelinger eller klubber. Ethvert medlem skal være medlem i Dansk El-Forbund. Dog undtaget andre faggrupper som nævnt i § 2.

Uorganiseret skal straks indmeldes i Dansk El-Forbund.

Ethvert medlem har pligt til at optræde kollegialt samt vise loyalitet og respekt overfor såvel den valgte klubbestyrelse som klubbens øvrige medlemmer. Et hvert medlem som får arbejde hos Kemp & Lauritzen, på de adresser, som er nævnt i paragraf 2, skal så hurtigt som muligt kontakte Dansk El-Forbund KBH for at få sig registeret hos klubben.

Et medlem som afgår fra Klub-KL skal kontakte Dansk El-Forbund KBH for at få sig afmeldt hos klubben. (for meget indbetalt klubkontingent refunderes ikke)

Den enkelte TR i hver afdeling afholder selv klubmøder med sine kollegaer.

Storklubmøder afholdes med passende mellemrum, således at der er plads i kalenderen til de lokale klubmøder.

Klubmøder og Storklubmøder er et forrum for samtlige medlemmer.

Møde datoer bliver lagt på klubbens hjemmesiden, og indkaldelse sendes på mail.

Den samlede medlemskreds udtrykker sig gennem en urafstemning. Når klubbestyrelsen bringer et forslag til urafstemning, iværksættes denne øjeblikkeligt med en passende frist for stemmeafgivelse. Ved urafstemning skal der udsendes en nøje redegørelse til hvert enkelt medlem.

Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan og har til opgave at beslutte rammerne for klubbens virke mellem generalforsamlingerne. Generalforsamling afholdes en gang årligt, helst den anden torsdag i marts klokken16.00, ved varsling mindst 21 dage forinden ved skriftlig eller personlig meddelelse til svende og lærlinge. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Beretning
  2. Regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Valg

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer inden generalforsamlingens afholdelse, med dagsorden til generalforsamlingen, og lægges på klubbens hjemmeside.

Afstemninger på generalforsamlingen finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Ved stemmelighed er et forslag forkastet.

Alle valg foregår som enkeltvalg, og der kræves én mere end halvdelen af de afgivne stemmer for at blive valgt.

Lovændringer der har økonomisk karakter skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Forslag til personvalg kan stilles på selve generalforsamlingen, ved nyvalg.

Bestemmelser angående klubbens midler kan tages på enhver generalforsamling, men averteres som et særligt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens vedtagne vedtægter eller ændringer kan kun omstødes eller ændres på en ny generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller efter krav af en sjettedel af medlemmerne med baggrund i en konkret sag, som skriftligt skal tilsendes bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst tre dage før afholdelse ved skriftlig meddelelse til medlemmerne på mail og hjemmeside.

Ved ekstraordinære generalforsamlinger behandles kun de sager som har foranlediget indkaldelsen.

Klubbens afdelinger vælger hver en tillidsrepræsentant i jvf. §2. Tillidsrepræsentanter vælges for 2 år. Tillidsrepræsentanterne har forhandlingsretten overfor firmaet i deres afdeling.

Tillidsrepræsentanternes virke skal være i henhold til overenskomstmæssige bestemmelser.

Klubben fører tæt kontakt med afdelingen og forbundet.

Valg af bestyrelse samt øvrige klubrepræsentanter foregår som følger:

Tillidsrepræsentanterne i de enkelte afdelinger er bestyrelsesmedlemmer, og den valgte bestyrelse konstituerer en formand, og næstformand, samt div udvalg under Klub-KL på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Arbejdsmiljørepræsentanterne i de enkelte afdelinger vælger en iblandt sig arbejdsmiljørepræsentant til klubbens bestyrelse.

Valget foretages i forbindelse generalforsamlingen.

Valgperioden er 2-årige.

Klubbens lærlinge vælger selv en formand som indgår som bestyrelsesmedlem i klubben. Klubbens lærlinge vælger også en suppleant, som kan deltage i bestyrelsesmøder, hvis lærlinge klubbens formand er forhindret.

 

1 Kasserer (ulige år)

1 Ungdomssekretær (lige år)

Derudover vælges på generalforsamlingen:

1 Revisorer (lige år)

1 Revisorer (ulige år)

1 Revisorsuppleant (ulige år)

Alle valg er 2-årige.

Medlemmerne skal altid være underrettet om, hvem der er valgt til klubbens bestyrelse, og bestyrelsen fremgår på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på konstituerende bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling.

Bestyrelsesmøder afholdes delvis i arbejdstiden.

Klubbens lærlinge- og ungdomsudvalg vælger sin egen formand, tilrettelægger sin mødevirksomhed og afholder møde forud for klubbens generalforsamling, hvor indstilling til lærlinge- og ungdomsudvalget foretages.

Lærlinge udvalget tiltrædes af en af klubbestyrelsens valgt repræsentant. Klubbens lærlinge udvalg får faglig og økonomisk støtte, og der gives støtte til en Lærlingetur en gang årligt. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen, samt medlemmer der har andre tillidsposter skal, hvis de ikke har været igennem forbundets modulkurser, i den første valgperiode starte på en sådan.

Undtaget herfor er Lærlinge og SKP -praktikanter.

Kontingentet betales via afdelingskontingentet. Ordinært klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen / ekstraordinær generalforsamling. Klubben fastsætter kontingent for medlemmer og lærlinge.

Restancefristen for det samlede kontingent må på intet tidspunkt overstige den for Dansk El-Forbund gældende.

Medlemmer, som ikke overholder dette slettes.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren har det regnskabsmæssige ansvar og indestår for, at regnskabet føres og udarbejdes som fastsat af klubbestyrelsen.

Regnskabet føres efter normal god regnskabsskik. Klubbestyrelsen meddeler prokura og fastsætter regler for, hvorledes der kan hæves på bankkonti tilhørende klubben.

De på generalforsamlingen valgte faglige revisorer gennemgår klubkassens bilag i overensstemmelse med bestyrelsens vejledning.

Revisorer underskriver regnskab med bemærkninger, som skal forelægges klubbestyrelsen. Revisorerne og Revisorsuppleant deltager i bestyrelsesmødet før generalforsamlingen.

Foreningens midler udover daglig drift, skal omsættes i obligationer eller indsættes på bankbog, på den mest fordelagtige måde.

Klubbens økonomi består blandt andet, af en konto for Gamle drenge, disse penge er båndlagt og indgår ikke som en del af klubbens midler. Administration og udgifter i forbindelse med opfyldelse af Gamle drenge forpligtelser afregnes fra denne konto. Renter tilføjes ligeledes.

Efter fornøden dokumentation, over for bestyrelsen, dækkes klubmedlemmernes tabte arbejdsfortjeneste, ved repræsentation for klubben, af et beløb svarende til gennemsnitslønnen hos K&L + feriepenge. Når et medlem af klubben deltager på et af Dansk El-Forbund. arrangeret modul kursus, et FIU -kursus eller lignende fagligt kursus, udbetales der til vedkommende diæter pr. dag efter statens takster.

Lønsatsen fastsættes en gang årligt, og vedtages på generalforsamlingen.

Hvis medarbejder valgte A/S eller Fondsbestyrelsesmedlemmer ikke er TR så vælger de en der kan deltage i klubbestyrelsesmøderne. Er blot en af den valgt TR i en af afdelinger nævnt under paragraf 2 så repræsenterer Han/hun dem.

Klubbestyrelsen vælger en statistikføre, hvis opgave er at indsamle den nødvendige information hos medlemmerne således at klubben indgår i lønstatistikken i Dansk El-Forbund KBH.

Statistikføreren indberetter til Dansk El-Forbund KBH.

Klubben udgiver klubbladet "Klampen", som udkommer efter behov, dog altid i forbindelse med ordinære generalforsamling.

Klubbladet er på klubbens hjemmeside, og sendes på mail til samtlige klubmedlemmer.

På generalforsamlingen skal der under forslag være:

  1. Valg af festudvalg (5 personer). Bestyrelsen bevilger midler.

Klubben giver gaver til jubilæer 10, 25, 40, 50år, samt til 50 og 60 års fødselsdage, samt lærlinge der bliver udlært.

Ved overgang til efterløn og pension giver klubben ligeledes gaver.

Gavebeløb er på 500 kr. pr. gang.

I tilfælde af længerevarende sygdom, begravelse eller ulykke er det muligt for TR at give en gave.

Der gives ikke gaver til udlærte lærlinge, som ikke er medlem af Klubben, eller er i restance med kontingentet.

Formanden bemyndiges til repræsentation – gave i forbund o. lign.

Når en kollega midlertidig overflyttes til anden afdeling i Kemp & Lauritzen, og han / hun varetager en tillidspost i klubben, kan man forsat blive i klubben, samt varetage den/de opgaver, som man er valgt til.

Bestyrelsen behandler indkommende ansøgninger og fastsætter beløb der kan bevilges.

Klubben kan opløses, hvis mindst 2/3 dele af samtlige medlemmer vedtager dette på to på hinanden følgende urafstemninger. Kan klubben ikke vælge en bestyrelse, hverken på en ordinær generalforsamling eller på en 14 dage efter indkaldt ekstraordinær generalforsamling, kan Dansk El-Forbund nedlægge klubben. Opløses klubben, aflægges regnskab over dens midler og effekter for afdelingsbestyrelsen. Klubbens midler og effekter tilfalder afdelingen. Sammenslutninger af klubber under Dansk El-Forbund kan vedtages på klubbernes generalforsamlinger.

Vedtægterne er godkendt på klubgeneralforsamlingen: den 30. august 2021

Hvis du vil læse vedtægter sammenhængende

Klik her