Klubvedtægter for klub K&L.

§1 Klubbens formål og virke
Klubbens navn er KLUB K&L, og den er stiftet den 25. november 1904.
Klubbens formål er at fremme medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forbundsloves § 1 vedr. forbundets formål samt styrke sammenholdet og varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.
Klubbens virke må ikke stride mod den til enhver tid gældende overenskomst.

§2 Klub
Klubben består af følgende afdelinger i Kemp & Lauritzen: Sikring, Ncore, Lufthavn, Ent.øst-Hsp/termo-Albertslund, Bella Centre, Industri, transmission og Slotholmen.

§3 Medlemmernes kollegiale pligter
Medlemmerne er forpligtede til at gøre sig bekendt med forbunds- og afdelingslove samt gældende klubvedtægter og efterleve dem kollegialt.
Ukendskab til lovene skal i intet tilfælde kunne påberåbes som grundlag for erhvervelse af rettigheder eller fritagelse for pligter over for forbundet, dets afdelinger eller klubber.
Ethvert medlem skal være medlem i Dansk el-forbund.
Ethvert medlem har pligt til at optræde kollegialt samt vise loyalitet og respekt overfor såvel den valgte klubbestyrelse som klubbens øvrige medlemmer.

§4 Urafstemning
Den samlede medlemskreds udtrykker sig gennem en urafstemning.
Når klubbestyrelsen bringer et forslag til urafstemning, iværksættes denne øjeblikkeligt med en passende frist for stemmeafgivelse.
Ved urafstemning skal der udsendes en nøje redegørelse til hvert enkelt medlem.

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan og har til opgave at beslutte rammerne for klubbens virke mellem generalforsamlingerne.
Generalforsamling afholdes en gang årligt, den anden torsdag i marts klokken16.00, ved varsling mindst 21 dage forinden ved skriftlig eller personlig meddelelse til medlemmerne.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Beretning
2. Regnskab
3. Indkomne forslag
4. Valg
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag udsendes til samtlige medlemmer inden generalforsamlingens afholdelse.
Afstemninger på generalforsamlingen finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Ved stemmelighed er et forslag forkastet.
Alle valg foregår som enkeltvalg, og der kræves én mere end halvdelen af de afgivne stemmer for at blive valgt.
Lovændringer der har økonomisk karakter skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Forslag til personvalg kan stilles på selve generalforsamlingen.
Bestemmelser angående klubbens midler kan tages på enhver lovligt indvarslet generalforsamling, men averteres som et særligt punkt på dagsordenen.
De på en generalforsamling vedtagne vedtægter eller ændringer kan kun omstødes eller ændres på en ny generalforsamling.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller efter krav en sjettedel af medlemmerne med baggrund i en konkret sag, som skriftligt skal tilsendes bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst tre dage før afholdelse ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Ved ekstraordinære generalforsamlinger behandles kun de sager som har foranlediget indkaldelsen.

§7 Valg af tillidsrepræsentanter
Klubbens afdelinger vælger hver en tillidsrepræsentant i jvf. $2.
Tillidsrepræsentanter vælges for 2 år.

§8 Tillidsrepræsentantenes virke
Tillidsrepræsentanternes virke skal være i henhold til overenskomstmæssige bestemmelser.

§9 Kontakt til afdelingen
Klubben fører tæt kontakt med afdelingen og forbundet.

§10 Klubbestyrelse
Valg af bestyrelse samt øvrige klubrepræsentanter foregår som følger:
Tillidsrepræsentanterne i de enkelte afdelinger er automatisk bestyrelsesmedlemmer, og den valgte bestyrelses konstituere en formand.
Arbejdsmiljørepræsentanten i de enkelte afdelinger vælger arbejdsmiljørepræsentant til klubbens bestyrelse
Klubbens lærlinge vælger selv en formand som indgår som bestyrelsesmedlem i klubben.
1 Kasserer (ulige år)
1 Ungdomssekretær (lige år)
1 Uddannelsessekretær (ulige år)
Derudover vælges på generalforsamlingen:
1 Revisorer (lige år)

1 Revisorer (ulige år)
1 Revisorsuppleant (ulige år)
Alle valg er 2 årige.
Afdelingerne skal altid være underrettet om, hvem der er valgt til klubbernes bestyrelse.
Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på konstituerende bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling.
Klubbens lærlinge- og ungdomsudvalg vælger sin egen formand, tilrettelægger sin mødevirksomhed og afholder møde forud for klubbens generalforsamling, hvor indstilling til lærlinge- og ungdomsudvalget foretages.
Lærlinge udvalget tiltrædes af en af klubbestyrelsen valgt repræsentant.
Klubbens lærlinge udvalg får sikret økonomi efter et af klubbestyrelsen godkendt budget.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen, samt medlemmer der har andre tillidsposter skal, hvis de ikke har været igennem forbundets grundkurser, i den første valgperiode starte på en sådan.
Undtaget herfor er Lærlinge og SKP -praktikanter.

§11 Kontingenter
Kontingentet betales via afdelingskontingentet.
Ordinært klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen / ekstraordinær generalforsamling.
Klubben fastsætter kontingent for medlemmer og lærlinge.
Restancefristen for det samlede kontingent må på intet tidspunkt overstige den for Dansk El-Forbund gældende. Medlemmer, som ikke overholder dette slettes.

§12 Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren har det regnskabsmæssige ansvar og indestår for, at regnskabet føres og udarbejdes som fastsat af klubbestyrelsen. Regnskabet føres efter normal god regnskabsskik.
Klubbestyrelsen meddeler prokura og fastsætter regler for, hvorledes der kan hæves på bankkonti tilhørende klubben.
De på generalforsamlingen valgte faglige revisorer gennemgår klubkassens bilag i overensstemmelse med bestyrelsens vejledning. Revisorer underskriver regnskab med bemærkninger, som skal forelægges klubbestyrelsen.
Foreningens midler udover daglig drift, skal omsættes i obligationer eller indsættes på bankbog, på den mest fordelagtige måde.
Klubbens økonomi består blandt andet, af en konto for Gamle drenge, disse penge er båndlagt og indgår ikke som en del af klubbens midler.
Administration og udgifter i forbindelse med opfyldelse af Gamle drenge forpligtelser afregnes fra denne konto. Renter tilføjes ligeledes.

§ 13 Aflønning
Efter fornøden dokumentation, over for bestyrelsen, dækkes klubmedlemmernes tabte arbejdsfortjeneste, ved repræsentation for klubben, af et beløb svarende til gennemsnitslønnen hos K&L + feriepenge.
Når et medlem af klubben deltager på et af D.E.F. arrangeret Forbundskursus, et FlU -kursus eller lignende fagligt kursus, udbetales der til vedkommende diæter pr. dag efter statens takster.

§14 A/S og fondsrepræsentanter
Klubbens kandidater til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i A/S -bestyrelsen hos Kemp & Lauritzen A/S, samt i Aksel Muusfeldts fond, vælges på en ekstraordinær generalforsamling

§15 Statistik
Medlemmerne er pligtige at udfylde og indsende de af klubben udsendte statistik skemaer.

§16 Klubblad
Klubben udgiver klubbladet "KLampen", som udkommer efter behov, dog altid i forbindelse med ordinære generalforsamling.

§ 17 Festudvalg
På generalforsamlingen skal der under forslag være:
1. Valg af festudvalg (5 personer).
Bestyrelsen bevilger midler.

§ 18 Overflytninger
Når en kollega midlertidig (max 6 måneder) overflyttes til anden afdeling i Kemp & Lauritzen, og han / hun varetager en tillidspost i klubben, kan man forsat blive i klubben, samt varetage den/de opgaver,
som man er valgt til.

§19 Klubbens opløsning
En klub kan opløses, hvis mindst 2/3 dele af samtlige medlemmer vedtager dette på to på hinanden følgende urafstemninger.
Kan en klub ikke vælge en bestyrelse, hverken på en ordinær generalforsamling eller på en 14 dage efter indkaldt ekstraordinær generalforsamling, kan afdelingsbestyrelsen nedlægge klubben.
Opløses klubben, aflægges regnskab over dens midler og effekter for afdelingsbestyrelsen. Klubbens midler og effekter tilfalder afdelingen.
Sammenslutninger af klubber med andre klubber af forbundet kan vedtages på klubbernes generalforsamlinger.

§ 20 Vedtægternes godkendelse
Vedtægterne er godkendt på klubgeneralforsamlingen: den 20.06 2013.
Vedtægterne er ændret på klubgeneralforsamlingen: den 13.03.2014